window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S2F6DHM20Q');

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen en contactgegevens

1. De online winkel is na registratie beschikbaar in het domein https://www.agrispec.nl/winkel/ en op de relevante subpagina’s en wordt beheerd door de Verkoper.
2. In geval van een klacht over een geplaatste Bestelling kunt u contact opnemen met de Verkoper via de volgende contactgegevens:
– e-mailadres: contact@agrispec.nl
3. De Klant kan met de Verkoper communiceren via een e-mailadres.
4. De regels voor het gebruik en het plaatsen van Bestellingen, het sluiten van Productverkoopovereenkomsten en het indienen van klachten binnen de Winkel zijn vastgelegd in dit Reglement.
5. De Verkoper verstrekt het Reglement kosteloos aan de Klant of Gebruiker voordat hij de Online Winkel gaat gebruiken. De Klant kan de inhoud van het Reglement op een handige manier vastleggen, b.v. door opname op een duurzame drager of door printen.
6. Voorwaarde voor het gebruik van de Winkel en het sluiten van een Verkoopovereenkomst is aanvaarding van de bepalingen van dit Reglement. Door deze te aanvaarden, gaat de klant akkoord met alle bepalingen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.
7. Informatie over de Producten die op de website van de Winkel wordt verstrekt, in het bijzonder hun beschrijvingen, technische parameters en prijzen, vormen geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar vormen slechts een uitnodiging om een contract te sluiten.
8. Als onderdeel van het gebruik van de Store is het verboden om onrechtmatige informatie te verstrekken en in het bijzonder is het verboden om:
– het verzenden en plaatsen van spam binnen de Winkel
– het aanbieden en overdragen van inhoud die bij wet verboden is, met name als onderdeel van de formulieren die beschikbaar zijn in de Store;
9. Het is besteld:
– De Winkel gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de Regelgeving en de wet;
– Het gebruiken van de Winkel op een manier die de werking ervan niet verstoort;
– Het uitsluitend gebruiken van inhoud die op de subpagina’s van de Store is geplaatst voor persoonlijk gebruik, in overeenstemming met de verleende licentie (indien van toepassing).
10. De klant kan niet anoniem of onder een pseudoniem of met gebruikmaking van onjuiste persoonsgegevens een aankoop doen.
11. Om het account van de Klant te verwijderen, moet de Winkel schriftelijk of via e-mail op de hoogte worden gesteld van de wil om het account te verwijderen.

Definities

De in het Reglement gebruikte termen betekenen:

1. Verkoper – Andrzej Kuczyński runt een bedrijf onder de naam SEO SAJAN Andrzej Kuczyński, op het adres Krasne 29, 16-315 Lipsk, NIP: 8461641882 in overeenstemming met het document dat is gegenereerd op basis van het Centraal Register en Informatie over bedrijfsactiviteiten.
2. Klant of Gebruiker – een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, een Bestelling plaatsen in de Winkel en aankopen doen via de Winkel.
3. Consument – een natuurlijke persoon die binnen de Winkel een overeenkomst sluit met de Verkoper, waarvan het onderwerp niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
4. Ondernemer met consumentenrechten – een ondernemer die Producten bestelt die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit, maar die voor de ondernemer niet van professionele aard zijn.
5. Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waaraan een afzonderlijke wet rechtsbevoegdheid verleent, die voor eigen rekening bedrijfsactiviteiten uitvoert en die gebruik maakt van de Winkel.
6. Account – een klant- of gebruikersaccount opgezet op het online platform van de winkel, dat toegang geeft tot gekochte elektronische producten.
7. Reglement – dit Winkelreglement.
8. Online winkel of winkel – een online winkel die beschikbaar is op https://www.agrispec.nl/winkel/ en op de relevante subpagina’s waar de klant bestellingen kan plaatsen en specifieke producten kan kopen.
9. Product – producten gekocht of verkrijgbaar in de winkel. Producten worden tegen betaling verkocht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
10. Elektronisch product – een product dat in de winkel is gekocht en alleen beschikbaar is in de elektronische versie. Producten worden tegen betaling verkocht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
11. Verkoopovereenkomst – een productverkoopovereenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Klant via de Winkel.
12. Wet op de consumentenrechten
13. Burgerlijk Wetboek
14. Bestelling – een actie, een wilsverklaring van de Klant die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een Productverkoopovereenkomst met de Verkoper en het uitvoeren van de dienst voor de Klant, onder de voorwaarden uiteengezet in dit Reglement.
15. Bestelformulier – een Winkelformulier waarmee de Klant een Bestelling kan plaatsen en de Verkoopovereenkomst kan uitvoeren.
16. Overeenkomst op afstand – een overeenkomst die met de Klant wordt gesloten in het kader van de Winkel, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, met uitsluitend gebruik van één of meer middelen voor communicatie op afstand, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst .
17. Betalingsoperator – STRIPE
18. Bewijs van betaling – factuur
19. Betaling – betaling op de rekening van de Verkoper via de online betaalmethoden die beschikbaar zijn in de Winkel.
20. Systeem – een geheel van samenwerkende IT-apparaten en software, die zorgen voor de verwerking en opslag, en voor het verzenden en ontvangen van gegevens via telecommunicatienetwerken met behulp van een eindapparaat (internet) dat geschikt is voor een bepaald type netwerk. 21. Werkdagen – dagen van de week van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

Technische benodigdheden

1. De klant mag de beschikbare functies van de online winkel gebruiken op een manier die consistent is met het Reglement en de toepasselijke regelgeving en op een manier die het functioneren van de online winkel en andere klanten niet hindert. 2. Om de Winkel te gebruiken, inclusief het bladeren door het assortiment van de Winkel en het plaatsen van bestellingen voor Producten, heeft u het volgende nodig:
1. toegang tot internet vanaf een apparaat dat dit mogelijk maakt;
2. correct geconfigureerde, huidige versie van de webbrowser die cookies ondersteunt, b.v. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
3. een actief en correct geconfigureerd e-mailaccount.

Beschikbare producten

1. De Verkoper verkoopt Producten, waartoe toegang alleen mogelijk is na registratie in de winkel.
2. Registratie in de winkel en onderhoud van het Klantaccount is gratis als onderdeel van de prijs die voor het gekochte Product wordt betaald.
3. Producten die beschikbaar zijn in de winkel zijn onder meer: e-boeken.
4. Producten kunnen ook beschikbaar zijn op een ander aangegeven platform voor communicatie op afstand. Als dergelijke informatie in de beschrijving voorkomt.

Bestellingen plaatsen en uitvoeren

1. Nadat de Klant het Product heeft geselecteerd, moet hij, om een aankoop te doen, de volgende stappen ondernemen in overeenstemming met de berichten die op de website van de Winkel worden weergegeven.
2. Om een Bestelling te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk dat de Klant de volgende gegevens in de formulieren verstrekt:
– voor- en achternaam en eventueel bedrijfsnaam,
– adres (land, straat, gebouwnummer, appartementnummer, postcode, stad),
– telefoon nummer,
– e-mailadres,
– aanvaarding van het Reglement door het vakje aan te vinken. Acceptatie is noodzakelijk om de Bestelling te plaatsen en af te ronden.
– geef toestemming voor de uitvoering van de bestelling door de Winkel door op de knop “Kopen en betalen” of “Abonneren en betalen” te klikken, wat aangeeft dat u voor de bestelling moet betalen.
3. Tijdens het plaatsen van een Bestelling is de Klant tevens verplicht om de betaalmethode voor de bestelde Producten te kiezen uit de momenteel beschikbare producten in de Winkel.
4. Het verzenden van de Bestelling door de Klant houdt een verklaring in van de wil van de Klant om een Verkoopovereenkomst met de Verkoper te sluiten, in overeenstemming met dit reglement.
5. De klant betaalt door een van de in de Winkel beschikbare betaalmethoden te selecteren en voert vervolgens de betaling uit.
6. Het feit dat u een aankoop doet, wordt bevestigd door een e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Klant op het Bestelformulier heeft opgegeven.
7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Order niet uit te voeren in geval van:
– onjuiste/onvolledige invulling van het Bestelformulier (ontbreken van alle gegevens die nodig zijn om de Bestelling te voltooien),
– het niet ontvangen van de betaling binnen 7 dagen na het plaatsen van de Bestelling (in het geval dat u kiest voor de optie van betaling via bankoverschrijving).

Productprijzen en betaalmethoden

1. De prijzen van de Producten die op de website van de Winkel worden vermeld, zijn brutoprijzen en omvatten alle belastingen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving (inclusief BTW).
2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de in de Winkel gepresenteerde Producten te wijzigen, nieuwe Producten te introduceren, Producten in te trekken, promoties uit te voeren en kortingen te geven, en om tijdelijk gratis Producten aan te bieden. Het bovenstaande recht heeft geen invloed op Bestellingen die zijn geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van een van de wijzigingen. Details en duur zijn altijd opgenomen in de beschrijving van een bepaald Product.
3. De Klant kan voor de bestelde Producten kiezen uit de volgende betaalmethoden:
– via elektronische overschrijving – rechtstreeks betaalbaar op de rekening van de Verkoper via het STRIPE-systeem
– per betaalkaart – autorisatie en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats via een bepaalde bank aangegeven bij de mogelijke opties;
4. Bij elektronische betalingen wordt het Product verzonden na ontvangst en bijschrijving op de bankrekening van Verkoper.

Leveringen van producten

1. Elektronische producten worden binnen 24 uur na aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering verzonden.
2. De bestelling wordt afgeleverd op het e-mailadres dat is aangegeven op het Bestelformulier.

Diensten die elektronisch worden verleend

1. Via de Winkel levert de Verkoper elektronische diensten aan de Klant.
2. De basisdienst die Verkoper langs elektronische weg aan Klant levert, is het mogelijk maken dat Klant langs elektronische weg een overeenkomst met Verkoper kan sluiten. Deze dienst wordt gratis aangeboden als onderdeel van de prijs die betaald wordt voor het plaatsen van de Bestelling.
3. De Verkoper treft maatregelen om een volledig correcte werking te garanderen. De Klant heeft het recht om de Verkoper op de hoogte te stellen van eventuele onregelmatigheden of onderbrekingen in de werking van de Winkel.
4. Het is verboden Klantaccountgegevens met derden te delen en meerdere Accounts door één Gebruiker aan te maken.
5. In het geval van klanten die consument zijn, kan de verkoper het contract voor de levering van elektronische diensten te allen tijde beëindigen en het account van de klant verwijderen of hem het recht ontnemen om bestellingen te plaatsen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, met behoud van de rechten verworven door de Klant vóór de beëindiging van het contract.
6. In het geval van klanten die consument zijn, kan de verkoper om gewichtige redenen met onmiddellijke ingang de overeenkomst voor het verlenen van elektronische diensten beëindigen en het account van de klant verwijderen of hem het recht ontnemen om bestellingen te plaatsen, in geval van een aanzienlijke en grove overtreding door de Klant van de bepalingen van dit Reglement, d.w.z. in het bijzonder wanneer de Klant de Winkel en het Account gebruikt op een manier die in strijd is met de wet of de bepalingen van het Reglement en in strijd is met de goede praktijken en het doel van het Reglement Account en de Winkel, op een manier die belastend is voor andere Klanten en voor de Verkoper, de Producten en Diensten van de Verkoper kopieert of deze beschikbaar stelt aan derden zonder toestemming van de Verkoper, de Verkoper voorziet van gegevens die niet stroken met de feitelijke juridische status, onjuist, onnauwkeurig of inbreukmakend is op de rechten van derden, of de technische veiligheid van de Winkel en het Account schendt of probeert te schenden om ongeautoriseerde toegang tot de bronnen ervan te verkrijgen.
7. Partijen kunnen de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten ook te allen tijde in onderling overleg beëindigen.
8. De klant kan de overeenkomst voor het verlenen van elektronische diensten te allen tijde met een opzegtermijn van 14 dagen of onmiddellijk om gewichtige redenen opzeggen.

Klachten

1. Verkoper is verplicht het Product vrij van gebreken te leveren.
2. De Verkoper is krachtens de garantie jegens de Klant aansprakelijk voor gebreken voor zover gespecificeerd in het Burgerlijk Wetboek, indien het Product een fysiek of juridisch gebrek vertoont.
3. De klacht dient gegevens te bevatten die de identificatie van de Klant mogelijk maken (voor- en achternaam, correspondentieadres, e-mailadres), het onderwerp van de klacht (bijvoorbeeld aard en datum van het gebrek) en verzoeken in verband met de klacht. Bij ontvangst van een onvolledige klacht zal Verkoper de Klant bellen om deze aan te vullen.
4. De klacht dient te worden verzonden naar het e-mailadres van de Verkoper zoals vermeld in dit Reglement.
5. Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren op de volledige klacht en de Klant op het e-mailadres van de klager op de hoogte stellen van het verdere verloop.
6. Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van Klant om de klacht in behandeling te nemen.

Opzegging van het contract

1. De Koper die een consument is en een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen.
2. De termijn voor het herroepen van het contract in het geval van Diensten gaat in op de datum van sluiting van het Contract.
3. Bij e-books die onmiddellijk na betaling elektronisch worden geleverd, bestaat er geen recht om de koopovereenkomst te herroepen.
4. Een verklaring van herroeping van het contract kan in welke vorm dan ook worden ingediend.
5. Een verklaring van herroeping van de overeenkomst kan bijvoorbeeld worden ingediend:
– schriftelijk naar het volgende adres: SEO SAJAN Andrzej Kuczyński, Krasne 29, 16-315 Lipsk.
6. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: contact@agrispec.nl
7. In geval van herroeping van het contract wordt het contract als nietig beschouwd.
8. In geval van herroeping van de overeenkomst zal de verkoper onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van herroeping van de consument alle van hem ontvangen betalingen terugbetalen. 8. Terugbetaling vindt door Verkoper plaats via hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van retourneren, waaraan voor hem geen kosten verbonden zijn.
9. Op grond van het herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand heeft de consument geen recht op overeenkomsten voor het verlenen van diensten, indien verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van de consument, die voor aanvang van de overeenkomst op de hoogte is gesteld. dienst dat hij na de uitvoering van de dienst door de Verkoper het recht verliest om de overeenkomst te herroepen.

Bepalingen betreffende ondernemers met consumentenrechten

1. Een ondernemer met consumentenrechten is een ondernemer die in de Winkel aankopen doet die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit, maar voor hem niet van professionele aard zijn en die met name voortkomen uit het onderwerp van zijn bedrijfsactiviteit op basis van de bepalingen over het Centraal Register en Informatie over Bedrijfsactiviteiten, in overeenstemming met art. 38a van de Wet op de consumentenrechten.
2. Met betrekking tot de Ondernemer Consumentenrechten (KPPK) zijn alle bepalingen en rechten uit dit reglement die op de Consument van toepassing zijn van toepassing.

Auteursrecht en naburige rechten

1. Elke Gebruiker dient bij het gebruik van de Winkel de toepasselijke bepalingen inzake auteursrecht en intellectueel eigendom te respecteren.
2. De inhoud in de Store is onderworpen aan wettelijke bescherming. Deze bescherming vloeit voort uit algemeen toepasselijke wetten, waaronder:
– de wet op het auteursrecht en de naburige rechten;
– de wet industriële eigendom;
– de wet inzake de bescherming van databanken;
– de Wet ter bestrijding van oneerlijke concurrentie
3. Een voorbeeld van een schending van deze bepalingen is ongeoorloofde, onrechtmatige vermenigvuldiging, openbaar delen op internet en openbare reproductie van de bovengenoemde inhoud.
4. Het enkele feit dat u de Winkel gebruikt, draagt geen rechten of licenties over aan de Gebruikers voor inhoud die onder wettelijke bescherming valt.

Slotbepalingen

1. Overeenkomsten gesloten via de Online Winkel en de dienstverlening worden uitgevoerd in het Nederlands.
2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het Reglement te wijzigen om gewichtige redenen, zoals: wetswijzigingen, wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement, veranderingen in de technologie, wijzigingen in de richting van de activiteiten van de Verkoper, evenals wijzigingen in het aanbod van Producten die in de Winkel worden verkocht. De nieuwe regelgeving treedt in werking op de dag van publicatie op het online platform van de Verkoper op de subpagina: Reglement.
3. Voor overeenkomsten die vóór de wijziging van het Reglement zijn gesloten, geldt de versie van het Reglement die van kracht was op de datum van het sluiten van de Overeenkomst.
4. Indien enige bepaling uit dit Reglement in strijd blijkt te zijn met algemeen geldende wetten en inbreuk maakt op de belangen van consumenten, verklaart Verkoper de toepassing van de aangegeven bepaling.

Delen op:
AgriSpec Facebook